رتیواتور سرعتی لیدر

رتیواتور سرعتی لیدر
رتیواتور سرعتی لیدر

رتیواتور سرعتی لیدر طراحی نوین مختص به شالیزار با قابلیت عدم پیچیدن علفهای هرز به محور دستگاه و در اصطاح با شکست زمین جانی دوباره به زمین داده و سرعت و پیشروی تراکتور را فوق العاده می کند.

برچسب ها: