روتوچیزل

روتوچیزل
روتوچیزل

شناخت دستگاه:

روتوچیزل ترکیبی از یک چیزل و یک روتیواتور متصل به آن است.

در پاره ای از مواقع کشاورز نه تنها نیاز به شکستن لایه های سخت خاک دارد بلکه علاوه بر این، نیاز به خرد نمودن کلوخ های سطحی ایجاد شده روی سطح خاک نیز دارد. در این موارد از دستگاه گاو آهن قلمی مجهز به روتیواتور (روتوچیزل) استفاده می گردد. در این دستگاه سعی بر آن بوده است که بدون برگرداندن خاک و با یک بار عبور تراکتور بستر مناسبی برای کاشت آماده گردد.

 این دستگاه قابلیت نفوذ تا عمق حداکثر 40 سانتیمتر را دارد و می تواند برای خاک ورزی مورد استفاده قرار گیرد.

برچسب ها:

برچسب ها: