روتیواتور فوق سنگین ماشین سازی عبدی

روتریواتور فوق سنگین
روتریواتور فوق سنگین

رتیواتوری با گیربکس قدرتی (متغیر و سه شافت) برای انجام عمل شخم در تمام مزارع برای تراکتورهای 100 تا 200 قوه اسب طراحی و تولید می شود.

برچسب ها:

برچسب ها: